Eszkola

Przesunięcie krzywej popytu definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Cena nie jest jedyną zmienną, która określa rozmiary popytu na dany produkt. Na rozmiary popytu wpływają również czynniki nazywane pozacenowymi i zalicza się do nich między innymi dochód, ceny dóbr substytucyjnych, ceny dóbr komplementarnych, gusty i preferencje nabywców oraz liczbę ludności i jej strukturę według płci i wieku. Oddziaływanie czynników pozacenowych na rozmiary popytu przedstawia się graficznie poprzez przesunięcie krzywej popytu w prawo lub w lewo.

Przesunięcie krzywej popytu
Interpretując powyższy wykres przyjęto, że na rozmiary popytu wpływa dochód. Stąd wzrost dochodu, tj. przesunięcie krzywej popytu z położenia P1 do położenia P2, powoduje, że przy tej samej cenie C0 za tabliczkę czekolady popyt na czekoladę zwiększa się z Q1 o Q2. Natomiast spadek dochodu, tj. przesunięcie krzywej popytu z położenia P1 do położenia P3, powoduje, że przy tej samej cenie C0 za tabliczkę czekolady popyt na czekoladę zmniejszy się z Q1 do Q3. Upraszczając: W wyniku wpływu czynników, innych niż cena za tabliczkę czekolady, np. dochodu konsumentów, następuje wzrost popytu na czekoladę, który przejawia się przesunięciem krzywej popytu do zewnątrz z P1 do P2 (oznacza to, że przy każdej cenie za tabliczkę czekolady rozmiary popytu na czekoladę są większe niż poprzednio). Natomiast spadek popytu na czekoladę powoduje przesunięcie krzywej popytu w lewo do wewnątrz z P1 do P3 (oznacza to spadek wielkości popytu na czekoladę przy każdej cenie za tabliczkę czekolady).

Przesunięcie krzywej popytu Wasze opinie

5-4 =